Regulamin Turnieju Esport Mechan Lan
Ostatnia zmiana:   niedziela, 20 grudnia 2020
 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorami turnieju są uczniowie Zespółu Szkół Technicznych w Pile.
  2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego.
  3. Turniej nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 612 ze zm.)
  4. W turnieju może brać udział każda osoba fizyczna ("uczestnik"), która jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w turnieju pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w turnieju.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa z realizacją nagród.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
  7. Turniej odbywa się w grze Counter-Strike: Global Offensive.
  8. Podczas turnieju rozgrywane są serie meczów (zwane dalej "spotkaniami"), w których rozgrywane są mapy (zwane również jako "mecze").
  9. Wszystkie informacje dotyczące Turnieju (w tym o ewentualnych zmianach regulaminu) będą umieszczane na profilu wydarzenia na Facebook'u, a także na stronie internetowej. Zawodnicy mogą się kontaktować z Organizatorem za pomocą e-maila: eml@zst.pila.pl lub wiadomością na Fanpage'u.
  10. Turniej podzielony zostanie na dwa etapy:
   • Etap I - rozgrywki online (32 drużyny; jeżeli zgłoszonych zostanie więcej niż 32 drużyny, każda kolejna drużyna będzie zapisywana na listę rezerwową).
    • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnictwa ostatniej zgłoszonej drużyny w przypadku zapisania się nieparzystej liczby drużyn.
   • Etap II - rozgrywki online (8 drużyn) jako etap końcowy turnieju. Spotkania zostaną rozegrane według następującego terminarzu:
    Dzień tygodnia Data Typ rozgrywek Typ serii
    Poniedziałek 31 maja 2021 Spotkania ćwierćfinałowe #1 i #3 BO3
    Wtorek 1 czerwca 2021 Spotkania ćwierćfinałowe #2 i #4 BO3
    Środa 2 czerwca 2021 Spotkania półfinałowe BO3
    Czwartek 3 czerwca 2021 Spotkanie o trzecie miejsce BO5
    Piątek 4 czerwca 2021 Spotkanie finałowe BO5

  11. Wszystkie sporne sprawy, o których nie ma mowy w regulaminie, rozstrzygane będą przez organizatora lub osoby przez niego wskazane.
  12. Administracją turnieju zajmuje się osoba wyznaczona przez organizatora zwana dalej 'Administratorem', który na zlecenie Organizatora odpowiada za przeprowadzenie turnieju.
  13. ZAREZERWOWANE MIEJSCA DLA DRUŻYN:
   1. Zwycięzcy poprzedniej edycji
    1. Zapraszana jest drużyna, która wygrała poprzednią edycję turnieju Esport Mechan Lan.
    2. Jeżeli drużyna nie może, bądź nie chce wziąć udziału w turnieju, zapraszana jest drużyna, która znajduje się na kolejnym miejscu na podium poprzedniej edycji.
    3. Jeżeli żadna z drużyn nie wyrazi chęci uczestnictwa w turnieju, bądź nie może wziąć w nim udziału, drużyna, której spotkanie będzie przypadało na pusty slot w drabince turniejowej, przechodzi od razu do kolejnego etapu turnieju.
    4. Drużyna, która otrzymała dziką kartę, jest zwolniona z wpłaty kwoty wpisowej i otrzymuje bonus w postaci 3 punktów podczas rozgrywania kwalifikacji.
 2. Drużyna i gracze
  1. W turnieju mogą brać udział jedynie drużyny składające się z 5 zawodników.
  2. Uczestnicy nie mogą posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju. Osoby chorujące na epilepsję bądź osoby, u których może wystąpić zagrożenie atakiem w związku z wpatrywaniem się w migające światła lub obrazy, nie mogą wziąć udziału w turnieju.
  3. Każda drużyna może posiadać jednego zawodnika rezerwowego. Zgłosić go należy podczas rejestracji drużyny.
  4. Zakazuje się używania kont z nałożoną blokadą VAC
   1. Żadne blokady nałożone przez platformy rozgrywek turniejowych niezwiązane z Valve nie są podstawą do wykluczenia uczestnictwa w trunieju.
  5. W trakcie trwania turnieju tylko zawodnik rezerwowy może zastąpić zawodnika ze składu głównego.
  6. Drużyna ma prawo do zmiany gracza pomiędzy fazą online, a etapem końcowym turnieju.
   1. Wymagane jest, aby przynajmniej kapitan z pierwotnego składu pozostał w nowym składzie drużyny.
   2. Przed zmianą składu drużyny można zmienić jej kapitana, ale tylko na zawodnika, który przed zmianą składu należał do tej drużyny.
   3. Zmiany w składzie drużyny można zgłaszać maksymalnie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem etapu końcowego. Po tym czasie wszelkie zmiany składu będą ignorowane.
  7. Zabrania się używania nazw kont zawodników, drużyn oraz wpisów o wulgarnej treści.
  8. Maksymalnie do tygodnia przed rozpoczęciem etapu końcowego, kapitan ma obowiązek dostarczenia następujących dokumentów:
   • Karta uczestnictwa - informacje o każdym zawodniku z osobna oraz, w przypadku osoby niepełnoletniej, oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna zezwalające na udział zawodnika w turnieju.
   • Oświadczenie o zezwoleniu na przetwarzanie danych osobowych (RODO) - w tym przypadku wymagana jest tylko jedna kopia na całą drużynę, a nie od każdego gracza. Wymagane są podpisy każdego z zawodników, w innym przypadku drużyna nie zostanie dopuszczona do turnieju.
  9. Zapisując drużynę do turnieju, Zawodnicy potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptują jego treść, a także potwierdzają, że spełniają wymagania stawiane zawodnikom przez ten regulamin.
  10. Zawodnik zobowiązany jest zachowywać się w sposób kulturalny oraz przestrzegać zasad fair-play jak i przepisów prawa. Przekroczenie tych zasad może skutkować wykluczeniem drużyny z turnieju przez administratora lub organizatora.
  11. Drużyna ponosi pełną odpowiedzialność za każdego swojego zawodnika.
 3. Rozgrywanie spotkań
  1. Kwalifikacje
   1. Terminy spotkań ustalane są wyłącznie przez organizatorów i zostaną podane na stronie internetowej oraz na fanapge'u. Godziny podane w terminarzu, to czas rozpoczęcia spotkania. Podane terminy mogą zostać zmienione w momencie ustalenia tego przez obie drużyny, bądź przez organizatora z powodów technicznych.
    • Terminu spotkania nie można zmienić w dniu trwania spotkania.
    • Każda kolejna zmiana terminu spotkania nie może być zmieniana na datę wcześniejszą niż aktualnie ustalony termin.
   2. Wybór map i stron startowych rozpoczyna się 15 minut przed zaplanowanym czasem. Od momentu planowanego rozpoczęcia, zawodnicy mają 15 minut na dołączenie do serwera i rozpoczęcie gry. W innym przypadku drużyna, która nie zgłosiła gotowości, przegrywa spotkanie walkowerem. Jeżeli zawodnicy z obu drużyn nie zdążą dołączyć w wyznaczonym czasie, zostaje uznany obustronny walkower. (Spotkanie kończy się wynikiem 0:0)
   3. Strony startowe na danych mapach wybierane są równocześnie z Map Veto.
   4. Po zakończonej mapie, każda z drużyn grających spotkanie ma obowiązek dołączenia i zgłoszenia gotowości do meczu w ciągu 15 minut od czasu załadowania kolejnej mapy na serwerze. Drużyna, której zawodnik nie dołączy w wyznaczonym czasie, przegrywa spotkanie walkowerem. Nie dotyczy to sytuacji, w której nieobecność gracza została zgłoszona do administracji, a drużyna przeciwna zgodziła się poczekać na powrót zawodnika.
   5. Wszystkie spotkania w kwalifikacjach rozgrywane są w systemie Best of 3 (BO3).
    1. Spotkanie nie może zostać przerwane w trakcie przerwy między meczami w celu rozegrania kolejnej mapy w innym terminie.
   6. Zostaną utworzone 4 grupy, w których znajdować się będzie do 8 drużyn.
    • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany organizacji kwalifikacji w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości drużyn.
   7. Jeżeli pod koniec meczu dochodzi do remisu, rozgrywana jest dogrywka.
   8. Aby mecz mógł się rozpocząć, obydwie drużyny muszą posiadać pełny skład.
   9. W przypadku, gdy zawodnik zostanie rozłączony z serwerem podczas trwania rundy, a nie doszło jeszcze do żadnego zabójstwa, rundę tę należy powtórzyć.
    1. Jeżeli podczas trwania rundy doszło do zabójstwa, runda może zostać powtórzona wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez kapitanów obu drużyn.
   10. W przypadku kiedy zawodnik zostanie rozłączony w trakcie trwania meczu i nie będzie mógł dołączyć ponownie w ciągu 15 minut od rozłączenia go, mapa nie może zostać kontynuowana.
    1. Zawodnik rezerwowy może zastąpić gracza w trakcie trwania mapy wyłącznie po uzyskaniu zgody kapitana drużyny przeciwnej.
     • Sytuacja ta może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, kiedy gracz ze składu głównego ma problem techniczny związany z grą, sprzętem lub połączeniem sieciowym.
     • Zawodnik rezerwowy jest zobowiązany dokończyć spotkanie nawet w przypadku, kiedy zawodnik ze składu głównego będzie w stanie ponownie dołączyć.
     • Każdej drużynie przysługuje jedna zmiana zawodnika na spotkanie.
    2. Zawodnik rezerwowy może zastąpić gracza ze składu głównego bez konieczności uzyskiwania zgody od drużyny przeciwnej wyłącznie pomiędzy mapami.
   11. Wszelkie podejrzenia o oszustwo zawodnicy oraz widzowie mogą składać przez formularz zgłaszania gracza do maksymalnie 24 godzin po zakończeniu spotkania, w kórym miało dojść do oszustwa.
   12. Każdy gracz ma obowiązek nagrywać własne dema z każdej rozgrywanej przez siebie rozgrywki (komenda: record nazwadema). Kapitan drużyny, na prośbę administracji, ma obowiązek przesłać wszystkie dema z wyznaczonego meczu spakowane w archiwum ZIP na adres podany podczas rozmowy z administratorem.
    • Jeżeli w przesłanym przez kapitana drużyny archiwum nie będzie jednego lub więcej dem, może zostać uznany walkower na korzyść drużyny przeciwnej.
    • Jeżeli demo któregoś z zawodników jest uszkodzone, nie jest ono zwolnione z wymogu przesłania go do administracji.
   13. Dema zapisane na serwerze będą sprawdzane w momencie zgłoszenia naruszeń niniejszego regulaminu.
   14. Jeżeli mecz zostanie przerwany z powodów technicznych, administracja ma pełne prawo do odtworzenia meczu bez wymaganej zgody drużyn, których ten mecz dotyczy.
   15. Spotkania zakończone z powodów technicznych serwera należy powtórzyć w terminie podanym przez organizatora.
   16. Jeżeli w wyznaczonym czasie spotkanie nie zostanie zakończone z powodu niemożności porozumienia się obu drużyn, zostanie ono unieważnione i nikt nie otrzymuje punktów. Jeśli jedna z drużyn chce rozegrać spotkanie w wyznaczonym czasie, a druga nie może, bądź nie chce tego uczynić, uznawane jest to jako walkower na korzyść drużyny chętnej do gry.
   17. Wszystkie nieprawidłowości związane z regulaminem (nieprawidłowe ustawienia serwera, rezerwowy, gracze, itp) należy udokumentować, a następnie wezwać administratora. Rozegranie meczu w przypadku uznania nieprawidłowości uważane jest za jej akceptację, co oznacza, że nie może ona być podstawą do konfliktu.
   18. Każda drużyna ma prawo do 4 jednominutowych przerw taktycznych na rozgrywaną mapę.
   19. Do kontaktu z administratorem oraz organizatorem upoważniony jest trener lub kapitan drużyny.
   20. Spotkania będą odbywały się na serwerach określonych przez organizatorów.
    • Administracja i organizatorzy nigdy nie pozwalają na rozgrywanie spotkań na serwerach innych niż wyznaczonych przez organizatorów.
   21. Do etapu końcowego przechodzą drużyny, które w swojej grupie zajęły pierwsze i drugie miejsce.
   22. Jeżeli drużyna, która zajęła pierwsze lub drugie miejsce w swojej grupie nie wyrazi chęci, bądź nie może uczestniczyć w etapie końcowym, to miejsce przejmuje kolejna drużyna z grupy.
   23. W przypadku takiej samej ilosci punktów, o kolejności drużyn decyduje wynik serii spotkania rozgrywanego między tymi drużynami.
   24. Konsekwencjami poddania się jest wynik serii: 2:0; wyniki dwóch pierwszych map: 16:0.
   25. Konsekwencjami obustronnego walkowera jest wynik serii: 0:0; wyniki na mapach: 0:0.
   26. Punktacja za wyniki spotkań:
    WynikPunkty
    2:03
    2:12
    1:21
    0:20

  2. Rozgrywki w etapie końcowym
   1. Godziny i rozpiska spotkań zostaną podane maksymalnie tydzień przed etapem końcowym turnieju.
   2. Drużyna może spóźnić się na spotkanie maksymalnie 30 minut. Po tym czasie uznawany jest walkower dla drużyny przeciwnej.
   3. Spotkania w ćwierćfinale oraz w półfinale zostaną rozegrane w systemie BO3, a spotkanie finałowe, o trzecie miejsce oraz spotkanie towarzyskie zostaną rozegrane w systemie BO5.
   4. Strony startowe na danych mapach wybierane są równocześnie z Map Veto.
   5. Jeżeli pod koniec meczu dochodzi do remisu, rozgrywana jest dogrywka.
   6. Aby mecz mógł się rozpocząć, obydwie drużyny muszą posiadać pełny skład.
   7. W przypadku, gdy zawodnik zostanie rozłączony z serwerem podczas trwania rundy, a nie doszło jeszcze do żadnego zabójstwa, rundę tę należy powtórzyć.
    1. Jeżeli podczas trwania rundy doszło do zabójstwa, runda może zostać powtórzona wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez kapitanów obu drużyn.
   8. W przypadku kiedy zawodnik zostanie rozłączony w trakcie trwania meczu i nie będzie mógł dołączyć ponownie w ciągu 15 minut od rozłączenia go, mapa nie może zostać kontynuowana.
    1. Zawodnik rezerwowy może zastąpić gracza w trakcie trwania mapy wyłącznie po uzyskaniu zgody kapitana drużyny przeciwnej.
     • Sytuacja ta może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, kiedy gracz ze składu głównego ma problem techniczny związany z grą, sprzętem lub połączeniem sieciowym.
     • Zawodnik rezerwowy jest zobowiązany dokończyć spotkanie nawet w przypadku, kiedy zawodnik ze składu głównego będzie w stanie ponownie dołączyć.
     • Każdej drużynie przysługuje jedna zmiana zawodnika na spotkanie.
    2. Zawodnik rezerwowy może zastąpić gracza ze składu głównego bez konieczności uzyskiwania zgody od drużyny przeciwnej wyłącznie pomiędzy mapami.
   9. Wszelkie podejrzenia o oszustwo zawodnicy oraz widzowie mogą składać przez formularz zgłaszania gracza do maksymalnie 24 godzin po zakończeniu spotkania, w kórym miało dojść do oszustwa.
   10. Dema zapisane na serwerze będą sprawdzane w momencie zgłoszenia naruszeń niniejszego regulaminu oraz po otrzymaniu zgłoszenia wysłanego przez formularz, o którym wspomniano w punkcie poprzednim.
   11. Jeżeli mecz zostanie przerwany z powodów technicznych, administracja ma pełne prawo do odtworzenia meczu bez wymaganej zgody drużyn, których ten mecz dotyczy.
   12. Administracja ma prawo przerwać spotkanie w przypadku, kiedy zauważy podejrzane zachowanie jednego lub więcej z zawodników. Jeżeli okaże się, że podejrzany gracz jest winny, spotkanie zostanie przerwane, a drużyna przeciwna zostanie uznana za wygraną.
   13. Jeżeli w wyznaczonym czasie spotkanie nie zostanie zakończone z powodu niemożności porozumienia się obu drużyn, zostanie ono unieważnione i nikt nie przechodzi dalej w drabince. Automatycznie miejsce w kolejnym etapie zajmuje drużyna, która wygrała równoległe spotkanie w drabince.
   14. Wszystkie nieprawidłowości nieopisane w regulaminie (nieprawidłowe ustawienia serwera, rezerwowy, gracze, itp), należy udokumentować, a następnie wezwać administratora. Rozegranie meczu w przypadku uznania nieprawidłowości uważane jest za jej akceptację, co oznacza, że nie może ona być podstawą do konfliktu.
   15. Każda drużyna ma prawo do 4 jednominutowych przerw taktycznych na rozgrywaną mapę. Dodatkowo każda drużyna ma prawo zgłoszenia przerwy technicznej. Nadużywanie przerw technicznych będzie skutkować upomnieniem, a w ostateczności przerwaniem meczu.
   16. Do kontaktu z administratorem oraz organizatorem upoważniony jest tylko trener lub kapitan drużyny.
   17. Spotkania będą odbywały się na serwerach określonych przez organizatorów.
    • Administracja i organizatorzy nigdy nie pozwalają na rozgrywanie spotkań na serwerach innych niż wyznaczonych przez organizatorów.
   18. Terminy spotkań ustalane są wyłącznie przez organizatorów i zostaną podane na stronie internetowej oraz na fanapge'u.
    • Spotkania w etapie końcowym sa rozgrywane o godzinach 15:00 i 19:00. Spotkania mogą zostać lekko opóźnione ze względu na problemy techniczne ze strony organizatorów.
    • Jeżeli pierwsze spotaknie zakończy się znacznie wcześniej niż początkowo planowano, to drugie spotkanie może zostać rozegrane wcześniej za zgodą obu drużyn.
    • Terminy spotkań nie moga być przekładane na inny dzień. Jedyną możliwością zmiany godziny spotkania jest zamienie się godzinami z drużynami grającymi inne spotkanie tego samego dnia.
     • Zamiana godzin spotkań jest możliwa tylko za zgodą wszystkich drużyn, których te spotkania dotyczą.
 4. Wybór map
  1. Pula map, które będą dostępne na turnieju:

  2. Przebieg wyboru map w systemie BO1:
   LPDrużynaWybór
   1Drużyna #1WETO MAPY #1
   2Drużyna #1WETO MAPY #2
   3Drużyna #2WETO MAPY #3
   4Drużyna #2WETO MAPY #4
   5Drużyna #2WETO MAPY #5
   6Drużyna #1WYBÓR MAPY #1
   7Drużyna #2WYBÓR STRONY STARTOWEJ #1

  3. Przebieg wyboru map w systemie BO3:
   LPDrużynaWybór
   1Drużyna #1WETO MAPY #1
   2Drużyna #2WETO MAPY #2
   3Drużyna #1WYBÓR MAPY #1
   4Drużyna #2WYBÓR STRONY STARTOWEJ #1
   5Drużyna #2WYBÓR MAPY #2
   6Drużyna #1WYBÓR STRONY STARTOWEJ #2
   7Drużyna #1WETO MAPY #3
   8Drużyna #2WYBÓR MAPY #3
   9Drużyna #1WYBÓR STRONY STARTOWEJ #3

  4. Przebieg wyboru map w systemie BO5:
   LPDrużynaWybór
   1Drużyna #1WETO MAPY #1
   2Drużyna #2WETO MAPY #2
   3Drużyna #1WYBÓR MAPY #1
   4Drużyna #2WYBÓR STRONY STARTOWEJ #1
   5Drużyna #2WYBÓR MAPY #2
   6Drużyna #1WYBÓR STRONY STARTOWEJ #2
   7Drużyna #1WYBÓR MAPY #3
   8Drużyna #2WYBÓR STRONY STARTOWEJ #3
   9Drużyna #2WYBÓR MAPY #4
   10Drużyna #1WYBÓR STRONY STARTOWEJ #4
   11Drużyna #1WYBÓR MAPY #5
   12Drużyna #2WYBÓR STRONY STARTOWEJ #5
 5. Serwery
  1. Wszystkie spotkania odbędą się na serwerach wskazanych przez Organizatora.
  2. Wszystkie serwery, na których odbędą się spotkania, posiadają Tickrate 128 i znajdują się w Pile.
  3. O adresie serwera, na którym rozgrywane będą spotkania, kapitanowie zostaną poinformowani po zakończeniu Map Veto.
 6. Upomnienia i kary
  1. Wszelkie sytuacje, w których zostaną złamane zasady zawarte w naszym regulaminie, będą indywidualnie rozstrzygane przez administrację.
  2. Karami mogą być pojedyncze, bądź zespołowe upomnienia, a w przypadku większych wykroczeń - dyskwalifikacja całej drużyny.
  3. Używanie jakichkolwiek wspomagaczy skutkuje dyskwalifikacją całej drużyny.
  4. Korzystanie z błędów gry i/lub błędów mapy skutkuje uznaniem walkowera na korzyść drużyny przeciwnej.
 7. Problemy
  1. W kwestiach spornych nieopisanych w niniejszym regulaminie, gracze mają prawo zgłosić się do administratora turnieju.
  2. Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie zgłoszenia, które zostały wysłane przed 24 godzinami po zakończeniu danego spotkania.
  3. Przed zgłoszeniem sporu (konfliktu) należy zebrać wszystkie niezbędne dowody i informacje.
  4. W kwestiach nieopisanych w regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Administrator turnieju.
  5. Drużyna może zostać zdyskwalifikowana za:
   1. Narzucanie administracji swojego regulaminu.
   2. Kłócenie się z organizatorem.
   3. Szantażowanie i grożenie administratorom i/lub organizatorowi turnieju.
 8. Nagrody
  1. 8 najlepszych drużyn kwalifikuje się do ćwierćfinału, który odbędzie się 31 maja 2021 r. jako rozgrywki online i potrwa do 4 czerwca 2021.
   1. Ogólna wartość puli nagród w turnieju wynosi min. 4500 zł.
  2. Przed otrzymaniem nagrody, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zawodników pod względem warunków określonych w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
  3. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą konkursu lub finalistą, jest drużyna, w której jakaś osoba nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, drużyna traci prawo do nagrody, a nagroda zostaje przekazana następnej w kolejności drużynie finałowej co oznacza, że zostaje ona uznana za zwycięzcę turnieju.
  4. Nagrodzeni w Turnieju są zobowiązani do udziału, w uzgodnionym z Organizatorem zakresie, w działaniach promocyjnych związanych z Turniejem, w tym poprzez bezpłatne wykorzystanie imienia, nazwiska, innych danych lub wizerunku w celach promocyjnych przez Organizatorów.
  5. Nagrody zostaną dostarczone kurierem do kapitana drużyny (lub do osoby przez niego wyznaczonej) na koszt nadawcy. Przed przesłaniem paczki, drużyny, które będą zakwalifikowane do odebrania nagród, muszą przekazać adres pocztowy, na który dana paczka zostanie nadana.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Koszt udziału w turnieju to 150 zł na drużynę. Kwota ta nie dotyczy drużyn, które posiadają dziką kartę - w tym przypadku kwota wpisowa wynosi 0 zł na drużynę
   1. Dane do przelewu:
    • Numer konta: 73 8937 0007 0015 5915 2000 0030 - Nadnotecki Bank Spółdzielczy O/Piła
    • Nazwa konta: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Pile
    • Tytuł przelewu: EML21 imię i nazwisko kapitana drużyny, nazwa drużyny
   2. Wpłata musi być dokonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zarejestrowania drużyny na stronie rejestracji lub nie dłuższym niż termin zapisów, w przeciwnym razie rejestracja zostanie anulowana.
   3. O zwrot pieniędzy można ubiegać się wyłącznie podczas zapisów do turnieju. Tylko drużyny, które nie rozegrały żadnego spotkania mogą ubiegać się o zwrot kwoty wpisowej.
  2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia losowe związane z uczestnictwem w turnieju.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez uczestników.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Turnieju bez podania przyczyny.
  5. Przystępując do turnieju, drużyny wyrażają zgodę, aby wszystkie sporne kwestie rozstrzygał administrator turnieju oraz zobowiązują się do ścisłego przestrzegania wydanych przez niego werdyktów.